Fresh Meats & Poultry

Boneless Chicken Breast     |     40 lb
Boneless Chicken Breast Marinated     |     40 lb
Chicken Tenders     |     40 lb
Buffalo (party) Wings     |     40 lb
Jumbo Buffalo Wings     |     40 lb
Whole Wings     |     40 lb
Drumsticks     |     40 lb
Thighs     |     40 lb
Thighs, boneless     |     40 lb
Whole/Quarter Legs     |     40 lb
Whole Chickens/Roasters     |     Catch Weight
Hatfield Hotel Bacon, 16-18     |     15 lb